ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αθήνα, 4 Απριλίου 2024
Ap. πρωτ.: 260/24

Προς τα μέλη
του Συνδέσμου Ελλάδας-Κίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού και σχετικής απόφασης του Δ.Σ., καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου να συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη από το άρθρο τούτο Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στα επί της οδού Νίκης αριθμ. 25 Γραφεία του Συνδέσμου στις 22/4/2024 και ώρα 18.00 μ.μ..

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης απαρτία, η ματαιούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 24/4/2024, την ίδια ώρα (18:00 π.μ.) και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διατάξεως, οπότε, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του Καταστατικού, θα θεωρηθεί σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

Α. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνελεύσεως, εκ τριών μελών.
Β. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού της διετίας 2022-2023.
Γ. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για την διαχείριση της διετίας 2022-2023.
Δ. Έγκριση Ισολογισμού-Οικονομικού Απολογισμού-Αποτελεσμάτων Χρήσεων- Ταμειακού Απολογισμού διετίας 2022-2023.
Ε. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη της διαχείρισης κατά τα ως άνω δύο έτη.
ΣΤ. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024.
Ζ. Έγκριση διεξαγωγής εκλογών Δ.Σ. για τις 25/5/2024.

Μέλη που δεν μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, είναι δυνατόν να εξουσιοδοτήσουν άλλο μέλος να τους αντιπροσωπεύσει, όπως ορίζει το άρθρο 10 στην παράγραφο 7 του Καταστατικού και κατά το οποίο δεν μπορεί κανένας να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν.

Χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις δεν ισχύουν, παρά μόνο το έντυπο του Συνδέσμου.

Στην Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσα μέλη είναι ταμειακώς εντάξει.