ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στις 10/6/2024 συνήλθε στα γραφεία του Συνδέσμου το νέο ΔΣ, με κύριο θέμα μεταξύ άλλων την συγκρότησή του σε Σώμα και την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με τριετή θητεία 2024-2027, το οποίο, κατόπιν εκλογής και κατανομής των αξιωμάτων, ορίστηκε ομόφωνα ως εξής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Θεοφανόπουλος Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Μουσές Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεωργακόπουλος Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Κονδύλης Νικόλαος
Ειδικός Γραμματέας: Τριβιζάς Μάριος
Ταμίας: Κοκκίνης  Γεράσιμος
Μέλη:
Ποταμιάνου Αλεξάνδρα
Ματιάτος Σπυρίδων
Καλοφωλιάς Αλέξανδρος
Τρουμπούκη Αντωνία
Ξηραδάκης Γεώργιος